Trang Chủ » Cộng đồng

Trại ngựa Công Hội


Sau khi công hội thành lập, mỗi thành viên đều có thể thêm vật cưỡi cho công hội ở trại ngựa. Trong đó có một số vật cưỡi cao cấp còn tăng thuộc tính nhân vật.

 

 

- Thú cưỡi có 12 loại, vừa có vật cưỡi phổ biến vừa có vật cưỡi bay mua bằng phiếu điểm.

- Một số vật cưỡi có hạn chế về thời gian nhận, khi hết hạn phải đặt lại.

Mỗi thành viên công hội đều có thể tiêu cống hiến nhận được vật cưỡi công hội.

- Cách nhận được vật cưỡi:

     Game thủ trong mã trường công hội có thể nhận được vật cưỡi công hội đặc biệt.

Hình ảnh một số thú cưỡi công hội